Vedtægter


Her kan du læse foreningens vedtægter.


NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

§1: Foreningens navn er Bredballe Strands Antenneforening.

§2: Foreningens interesseområde er: nord og syd for Strandvejen 2 til Selsbjergvej 38 - afgrænset mod nord af Mølgårdsvej 35.

§3: Foreningens formål er at eje og drive fællesantenneanlæg for modtagelse og udsendelse af TV, Radio, Internet, IP-telefoni og andre / kommende former for informationsteknologi, som er relateret til nævnte områder. Det sker i området nævnt i § 2 og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, regler og bestemmelser, som er fastsat af offentlige myndigheder.

§4: Enhver, som er tilsluttet foreningens fællesantenneanlæg, skal være medlem af foreningen. Medlemskab og tilslutningsafgift gælder kun for een husstand. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af en generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes, skal medlemmet afbryde sin tilslutning til anlægget. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

GENERALFORSAMINGEN:

§5: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. A. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i april måned og indvarsles af bestyrelsen ved annoncering i en ugeavis med 14 dages varsel og på hjemmesiden. Dagsorden for ordinær generalforsamling: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Fastsættelse af medlemsbidrag (kontingent og kanalafgift) 5. Eventuelle forslag. 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter. 8. Eventuelt. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5. skal, med navns underskrift, tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 10 dage før generalforsamlingen finder sted. B. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en til bestyrel- sen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra ¼ af med lemmerne, senest 14 dage efter, at en sådan begæring er modtaget. Ekstraordinær generalforsamling kan også indkaldes på foranledning af bestyrelsen med 8 dages varsel.

§6:
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt flertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsbidrag kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilsluttet husstand tælles for et medlem og har således en stemme. Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingerne. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for ét og kun ét andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

LEDELSE:

§7: Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen, således at 2 henholdsvis 3 af bestyrelsen er på valg ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed. Bestyrelsen kan på intet tidspunkt forpligte medlemmerne udover det faste medlemsbidrag.

§7a: Foreningen tegnes af: Formanden og et bestyrelsesmedlem, eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. §8: Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes medlemsbidrag (kontingent og kanalafgift) af generalforsamlingen. Kassereren sørger for rettidig opkrævning af medlemsbidraget (kontingent og kanalafgift). Revision finder sted en gang årligt efter regnskabets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisionen ønsker det. Alle ind- og udbetalinger sker over pengeinstitut. RESTANCER:

§9: Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig til at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende betaling.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER:

§10: Fællesantenneanlægget ejes af foreningen.

§11: Vedligehold. Teknisk tilsyn. Bestyrelsen har ansvaret for anlæggets funktion og vælger selv serviceleverandør.

§12: Ændringer og udvidelser. Følgende ændringer af fællesantenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at være vedtaget på generalforsamlingen: 1. Ombygning af anlægget 2. Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening. 3. Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller anden antenneforening. Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for forslaget, der skal optræde som et selvstændigt pkt. under dagsordenens punkt 5.

§13:
Anlægsudgifter og udgifter til fornyelse. Tilslutningsafgift og andre afgifter ud over det normale årlige medlemsbidrag, skal ligesom medlemsbidraget indbetales på foreningens konto i et pengeinstitut. Bestyrelsen skal fra installationsfirmaet begære genparter af endelige målerapporter med bilag.

UDMELDELSE:

§14: En udmeldelse af foreningen berettiger ikke til nogen form for udbetaling af indskud, opsparet formue eller noget andet beløb. Udmeldelse medfører at tilslutningen afbrydes. Udmeldelse af foreningen kan ske med min. én måneds varsel til en måneds ultimo. Kundens konto opgøres på udmeldelsesdatoen og fratrækkes et lukkegebyr. Ved eventuel genindmeldelse – indenfor 1 år – betales et forholdsmæssigt medlemsbidrag for resten af året plus et åbningsgebyr og der åbnes for tilslutningen. Efter 1 år kræves ny tilslutningsafgift.

FORENINGENS OPHØR:

§15: Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelsen af foreningen kan kun ske af en lovlig indvarslet generalforsamling, hvor mindst ¾ af medlemmerne stemmer for ophævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt ¾ af medlemmerne, skal ophævelsen af foreningen vedtages med ¾ af de fremmødte stemmeberettigede, og der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftlig med 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte.

FORTOLKNING:

§16: Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER:

§17: Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de fremmødte stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægter skal i deres fulde ordlyd være beskrevet på hjemmesiden sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Modtagere af papir og e-mail kommunikation tilsendes indkaldelsen til generalforsamlingen og ændringsforslag til vedtægter. De aktuelle vedtægter skal fremgå af hjemmesiden.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00